Albanian Law Concept - Flag of Albania Behind Judge's Gavel 3D Illustration

A free and independent judicial system is essential for the protection of individual rights and the fair administration of justice. It serves as a check against abuses of power by the executive and legislative branches of government and ensures that laws are applied fairly and impartially. An independent judiciary also helps to maintain public trust in the legal system and promote stability and predictability in society. Additionally, it also ensures fair and equal access to justice for all members of society and serves as a key component of democratic governance.

Një sistem gjyqësor i lirë dhe i pavarur është thelbësor për mbrojtjen e të drejtave individuale dhe administrimin e drejtë të drejtësisë. Ai shërben si një kontroll kundër abuzimeve me pushtetin nga degët ekzekutive dhe legjislative të qeverisë dhe siguron që ligjet të zbatohen në mënyrë të drejtë dhe të paanshme. Një gjyqësor i pavarur gjithashtu ndihmon në ruajtjen e besimit të publikut në sistemin ligjor dhe promovimin e stabilitetit dhe parashikueshmërisë në shoqëri. Për më tepër, ai gjithashtu siguron qasje të drejtë dhe të barabartë në drejtësi për të gjithë anëtarët e shoqërisë dhe shërben si një komponent kyç i qeverisjes demokratike.

By Editor