Editorial

Editors Statement in English:

“At debati.us, we believe in the fundamental right to freedom of speech. We believe that every individual has the right to express their thoughts, ideas, and opinions without fear of censorship or retaliation. We understand that with this freedom comes responsibility, and we expect all users to engage in respectful and civil discourse. We will not tolerate hate speech or any form of discrimination on our platform. We are committed to fostering a space for open and honest dialogue and encourage the free exchange of ideas. We believe that through open communication and mutual understanding, we can create a more just and equitable society for all.”

We believe in the power of productive debates to foster a deeper understanding of different perspectives and ideas. We believe that through respectful and civil discourse, we can learn from one another and make informed decisions. We encourage the free exchange of ideas and opinions, but expect all users to engage in constructive dialogue and refrain from personal attacks or hate speech. Our goal is to create a space where individuals can have meaningful conversations and walk away with a better understanding of the issues at hand. We believe that through open communication and mutual understanding, we can create a more informed and empathetic society for all.”

Editors Statement in Albanian:

“Në debati.us, ne besojmë në të drejtën themelore të lirisë së fjalës. Ne besojmë se çdo individ ka të drejtë të shprehë mendimet, idetë dhe opinionet e tij pa frikë nga censura apo hakmarrja. Ne e kuptojmë se me këtë liri vjen përgjegjësia. dhe ne presim që të gjithë përdoruesit të angazhohen në një diskurs të respektueshëm dhe civil. Ne nuk do të tolerojmë gjuhën e urrejtjes ose asnjë formë diskriminimi në platformën tonë. Ne jemi të përkushtuar për të nxitur një hapësirë për dialog të hapur dhe të ndershëm dhe për të inkurajuar shkëmbimin e lirë të ideve. Ne besojmë se përmes komunikimit të hapur dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, ne mund të krijojmë një shoqëri më të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.”

Ne besojmë në fuqinë e debateve produktive për të nxitur një kuptim më të thellë të këndvështrimeve dhe ideve të ndryshme. Ne besojmë se përmes një ligjërimi të respektueshëm dhe civil, ne mund të mësojmë nga njëri-tjetri dhe të marrim vendime të informuara. Ne inkurajojmë shkëmbimin e lirë të ideve dhe opinioneve, por presim që të gjithë përdoruesit të përfshihen në dialog konstruktiv dhe të përmbahen nga sulmet personale ose gjuha e urrejtjes. Qëllimi ynë është të krijojmë një hapësirë ku individët mund të kenë biseda domethënëse dhe të largohen me një kuptim më të mirë të çështjeve në fjalë. Ne besojmë se përmes komunikimit të hapur dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, ne mund të krijojmë një shoqëri më të informuar dhe empatike për të gjithë”.