Në një ndryshim të rëndësishëm politikash, qeveria greke ka zbuluar rregullore të reja që do të ndikojnë thellësisht në jetën e emigrantëve shqiptarë në Greqi. Rregullat e reja, të publikuara në Fletoren Zyrtare, ofrojnë një perspektivë të re për migrimin dhe lëvizjen e lirë të njerëzve brenda kufijve të tij.

Njoftimi i ambasadës greke:

Pas komunikimeve të vazhdueshme të Ambasadës Shqiptare në Athinë me institucionet kompetente Greke, ju bëjmë me dije se Vendimin Nr. 4000/3/98-ib’, publikuar në Fletoren Zyrtare të Qeverisë së Republikës Greke, sot, në datën 19 mars 2024, mbi daljen dhe rihyrjen e shtetasve të huaj të vendeve të treta me leje qëndrimi, afati i vlefshmërisë së të cilave ka përfunduar dhe të shtetasve të huaj të vendeve të treta që kanë aplikuar për pajisje me leje qëndrimi. Përcaktohet se gjatë periudhës 31-03-2024 deri më 31-12-2024, lejohet dalja në një vend të tretë, jashtë shteteve anëtare të shengenit, dhe rihyrja e shtetasve të vendeve të treta që banojnë ligjërisht në Greqi, mbajtës te nje vërtetimi të vlefshëm aplikimi për pajisje për herë të parë ose ripajisje me leje qëndrimi, sipas neneve 10 dhe 11 të ligjit nr. 5038/2023 ose nje vërtetimi të vlefshëm të posaçëm të qëndrimit të ligjshëm, sipas nenit 16 të ligjit nr. 5038/2023, me kusht që të dalin nga Greqia brenda periudhës së sipërpërmendur dhe të posedojnë pasaportë të vlefshme ose dokument tjetër udhëtimi të njohur nga Greqia.

Liria e Lëvizjes deri në dhjetor 2024

Sipas rregullores së re, emigrantët shqiptarë do të lejohen të lëvizin lirshëm me dëshmi të lejes së qëndrimit deri më 31 dhjetor 2024. Ky vendim është një shmangie nga rregulli i mëparshëm, i cili kufizonte lëvizjen për ata që prisnin lëshimin ose rinovimin e lejeve të qëndrimit.

Një hap drejt gjithëpërfshirjes

Parlamenti grek ka miratuar gjithashtu legjislacionin që u jep emigrantëve pa dokumenta, shumë prej të cilëve janë shqiptarë, leje qëndrimi dhe pune me kusht që të kenë një punë. Ky ligj pritet të prekë rreth 30,000 njerëz, duke trajtuar mungesën e fuqisë punëtore të pakualifikuar dhe duke reflektuar një prirje më të gjerë drejt përfshirjes dhe migrimit legal.

Ndikimet për të ardhmen

Këto rregullore të reja nënkuptojnë angazhimin e Greqisë për të integruar emigrantët shqiptarë në shoqërinë dhe ekonominë e saj. Duke lidhur të drejtat e qëndrimit me punësimin, qeveria synon të mbrojë emigrantët nga shfrytëzimi dhe të kontribuojë në rritjen ekonomike të vendit.

Rregulloret e reja të qeverisë greke shënojnë një hap progresiv në njohjen e kontributeve të emigrantëve shqiptarë dhe sigurimin e të drejtave të tyre brenda vendit. Ndërsa këto politika hyjnë në fuqi, ato premtojnë të hapin horizonte të reja për mijëra individë që kërkojnë një jetë më të mirë në Greqi.

Foto marre nga Google Images

By Editor